Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t
ŠVP

Učební osnovy

Bi - biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího obsahu oboru biologie RVP G a zahrnuje i část vzdělávací obsahu vzdělávacího oboru výchova ke zdraví, konkrétně tematického celku zdravý způsob života a péče o zdraví (vliv životních a pracovních podmínek a životního stylu na zdraví v rodině, škole, obci, zdravá výživa, hygiena pohlavního styku a hygiena v těhotenství, první pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách) a změny v životě člověka a jejich reflexe (péče o reprodukční zdraví, metody asistované reprodukce, její biologické, etické, psychosociální a právní aspekty).

Tento předmět je propojen s průřezovými tématy výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (např. významní biologové - v rámci jednotlivých hodin budou průběžně zmiňování významní biologové a jejich přínos pro rozvoj biologie) a osobnostní a sociální výchova (např. vztah člověka k přírodě). Celé studium je silně spojeno s předměty chemie a udržitelný rozvoj (do tohoto předmětu bylo přesunuto učivo rostliny a prostředí, živočichové a prostředí a ekologie).

Žáci pracují převážně ve třídě, u vhodných témat pak v terénu, a to jak v okolí školy, tak např. ve skleníku Fata Morgana, botanické či zoologické zahradě. Práce v terénu probíhá také během týdne na škole v přírodě a během týdenního ekologického pobytu na Šumavě, který je každoročně pořádán pro žáky druhého ročníku. V průběhu školního roku žáci pracují na posterech, prezentacích či referátech a se svými výsledky pak seznámí ostatní. Problémové otázky a úlohy řeší žáci v menších skupinách, s pracovními listy pracují ve dvojicích. Ve výuce jsou běžně využívány powerpointové prezentace a výukové filmy. Plánuje se vybavení školní laboratoře, která pak bude sloužit pro výuku vhodných témat.

Mezi hlavní cíle předmětu patří poznávání života na Zemi ve všech jeho formách, poznání vztahu mezi různými organismy a hlavně získání kladného vztahu k přírodě jako takové. Do výuky jsou zařazována různá zajímavá a nová témata (klonování, GMO atd.) - žáci tak mají možnost dívat se na problém z různých úhlů pohledu, diskutovat o něm a vytvořit si svůj vlastní názor. Důraz je kladen na využití získaných informací v praxi, na práci s odbornou literaturou, grafy i s různými zdroji informací a také na používání odborné terminologie. Problémové otázky, úlohy i pracovní listy vedou žáky k osvojení informací na základě logického uvažování a již získaných znalostí.

V biologii člověka je kladen důraz na praktické využití poznatků jako je poskytnutí první pomoci, prevence onemocnění, zdravý životní styl atd. V průběhu celé výuky jsou zařazovány informace o vlivu člověka na přírodu, o možnostech trvale udržitelného rozvoje a o odpovědnosti každého člověka za vývoj života na Zemi.

Hodinová dotace v jednotlivých ročnících: 2 - 2 – 2 – 0

Vyučovací předmět biologie je v učebním plánu dotován celkově 6 hodinami, přičemž v prvních třech ročnících jsou zařazeny 2 vyučovací hodiny. Ve 4. ročníku bude hodinová dotace předmětu posílena o nabídku specializovaných a nadstavbových seminářů, jež si mohou zvolit uchazeči o školní část maturitní zkoušky, či zájemci o studium přírodovědných oborů na VŠ.

Používané metody a formy práce:
- výklad učitele
- řízená diskuse
- problémové otázky a úlohy
- práce s odbornou literaturou, grafy atd.
- samostatná práce žáků – referáty, práce v samostatně, ve dvojicích i ve skupinách
- práce s pracovními listy
- promítání výukových filmů, fotografií apod.


Výchovné a vzdělávací strategie

kompetence k učení

UČITEL:
- Ve výkladu uplatňuje nové poznatky a konkrétní příklady tak, aby žáci učivu porozuměli a získali kladný vztah k přírodě.
- Vede žáky k aplikaci získaných poznatků v různých situacích, přičemž postupuje od jednoduchých úkolů ke složitějším, při kterých žáci musí využít i poznatky z jiných předmětů.
- Uváděním různých příkladů a postojů umožňuje žákům dívat se na problém z různých úhlů pohledu, diskutovat o něm.
- U vhodných témat uvádí konkrétní využití poznatků v životě člověka.
- Klade důraz na to, aby žáci uměli vyhledávat informace v různých zdrojích (knihovna, internet, časopisy a jiné publikace) a aby tyto informace uměli zpracovat a formulovat závěry.
- V hodinách využívá prezentace obrázků jednotlivých živočichů či schémat jejich tělní stavby.
- Zařazuje do výuky promítání dokumentárních filmů o přírodě.

kompetence komunikativní

UČITEL:
- Zadává žákům četbu odborných článků tak, aby jim dokázali porozumět a nové informace dokázali sdělit spolužákům.
- Informuje žáky o vhodných a spolehlivých zdrojích informací, a to nejen na internetu, ale i v knihovnách, časopisech atd.
- Ukazuje žákům různé metody hodnocení své práce a výsledků i postup hodnocení spolužáků (stanovení vhodných kritérií hodnocení).
- Vyžaduje u žáků používání odborné terminologie.
- Požaduje prezentaci výsledků práce na úrovni středoškolského studenta.
- Učí žáky klást dotazy, účastnit se diskuse, naslouchat druhým, vhodně argumentovat a vyvozovat závěry.
- Zadává úkoly, referáty apod. a vyžaduje jejich prezentaci před třídou, tím podporuje schopnost žáků prezentovat výsledky jejich práce, schopnost vyjadřovat se a obhajovat vlastní názory.
- Vlastním příkladem vede žáky k osvojení práce s moderní technikou, ke shromažďování, zpracování a prezentaci informací – využití programů, dataprojektorů, videa, interaktivních tabulí, digitálních fotografií apod.

kompetence k řešení problémů

UČITEL:
- Klade otázky tak, aby žáci museli k jejich vyřešení využít analýzu a syntézu již získaných znalostí.
- Na vhodných příkladech a tématech učí žáky logicky myslet a řešit problémy .
- Využívá problémové otázky a tematické okruhy k motivaci žáků.
- Klade důraz na využívání poznatků z jiných předmětů, hlavně z chemie a ekologie.
- Připravuje pro žáky pracovní listy na rozšíření a procvičení učiva.
- U vhodných témat klade důraz na to, aby žák získal nové poznatky na základě pozorování, či pokusu.
- Upřednostňuje logické odvozování namísto sdělení hotových poznatků.
- Učí žáky číst informace z grafů a prakticky je využívat.
- Klade důraz na názorné ukázky, pokusy, z jejichž výsledků mohou žáci získat nové informace o základních principech fungování přírody.

kompetence sociální a personální

UČITEL:
- Zařazuje do výuky práci v týmu, vede žáky k tomu, aby uměli v týmu efektivně spolupracovat, diskutovat, prezentovat a obhájit výsledky své práce.
- Uvádí své názory na problematické otázky a témata (klonování, vznik života atd.) a tím vede žáky ke konfrontaci svých názorů s názory zveřejněnými v literatuře. Podněcuje tak jejich zájem vyhledat doplňující informace a formulovat vlastní názory.
- Osobním příkladem a postojem učitele k řadě společenských jevů (chybná interpretace faktů ve sdělovacích prostředích, zneužívání vědy v reklamě či propagandě, drogové problematice apod.) je žák veden k vytváření obsahově správných a společensky kritických názorů.

kompetence občanská

UČITEL:
- Kontroluje práci žáků a trvá na řádném dodržení termínů odevzdání prací.
- Učí žáky rychle a efektivně reagovat v krizových situacích, poskytnout první pomoc.
- Svým postojem a chováním dává žákům dobrý příklad kladného vztahu k přírodě a k její ochraně.
- Diskutuje s žáky o jejich životním stylu, o konkrétních pochodech, které toto chování vyvolává v jejich těle.
- Spolu s žáky formuluje definici zdravého životního stylu, vyžaduje, aby studenti argumentovali pro/proti jednotlivým tvrzením, aby všechny informace propojovali s biologickými poznatky o fungování lidského těla.
- Diskutuje s žáky o hypotetických možnostech vývoje lidstva, vlivu lidstva na přírodu a krajinu a možnostech trvale udržitelného rozvoje.

Osnovy: biologie (Bi)

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
1. ročník (biologie)
Evoluce
-vysvětlí základní teorie popisující vznik a vývoj živých soustav
-charakterizuje jednotlivá geologická období z hlediska výskytu a vývoje různých organismů
-vyjmenuje nejvýznamnější paleontologické nálezy
-vysvětlí vznik a význam Darwinovy evoluční teorie a porovná ji s jinými přístupy k rozdělení živých organismů
Vznik a vývoj živých soustav, evoluce
- základní charakteristiky jednotlivých geologických období z hlediska evoluce organismů
- význam paleontologických nálezů

Z
 • Země jako geologické těleso (1.r.)

 • Geo
  Molekulární a buněčná biologie
  -nakreslí, popíše a vysvětlí stavbu prokaryotické a eukaryotické buňky
  -popíše stavbu a funkci jednotlivých typů organel i membránových soustav
  -porovná stavbu a funkci prokaryotické a eukarytické buňky
  -porovná stavbu buňky rostlin, živočichů a hub
  Prokaryotická a Eukaryotická buňka
  -stavba a funkce buňky
  -základní děje probíhající v buňce
  -buňka rostlinná a živočišná, buňka hub, rozdíly mezi nimi
  Realizace: OPPA1: Práce s iPadem - animace fotosyntézy a dýchání, např. Khan Academy - Plants help us breath, photosyntesis

  Ch
 • Biomakromolekulární látky (3.r.)
 • Biochemické děje (3.r.)
 • Viry
  -vysvětlí problematiku zařazení virů do taxonomického systému
  -popíše stavbu těla virů a jejích základní funkce
  -vyjmenuje základní choroby způsobené viry a dokáže popsat jejich příznaky (prevenci)
  Stavba a funkce virů
  Bakterie, Archaea, Sinice
  -popíše stavbu bakteriální buňky
  -charakterizuje základní typy bakterií
  -vyjmenuje choroby způsobené bakteriemi, jejich příznaky, prevenci i léčbu
  -objasní příklady tzv. dobrých bakterií, které člověk využívá
  -charakterizuje sinice a uvede jejich specifické vlastnosti a zástupce
  -objasní význam sinic v přírodě
  -charakterizuje archea a diskutuje o jejich zařazení v systému a významu
  Stavba a funkce bakterií, archea a sinic
  ENV - PROBLEMATIKA VZTAHŮ ORGANISMŮ A PROSTŘEDÍ
  Bakterie a jejich význam pro ekosystém - ENV
  Protozoa (Protista), Chromista
  -vysvětlí, které organismy a proč jsou řazeny mezi protista
  -popíše stavbu protist a jejich základní funkce
  -vysvětlí význam protist, zná základní onemocnění způsobená protisty
  Stavba a funkce protist, chromist

  Realizace: OPPA1: Práce s iPadem - poznávání zástupců a vytváření jejich nákresů do sešitu - např. Introduction to the Protist, The amazing Euglena
  Houby
  -popíše stavbu těla hub, vysvětlí pojmy hyfa, mycelium
  -vysvětlí způsob výživy a rozmnožování hub
  -uvede základní systém a zástupce hub i jejich význam
  -vysvětlí význam hub v ekosystému, zná pojem mykorrhiza
  Stavba a funkce hub
  - stavba a způsob výživy
  - rozmnožování
  - ekologický význam
  Realizace: OPPA1: Práce s iPadem - poznávání zástupců hub a vytváření jejich nákresů do sešitu - www.mykoweb.cz, www.naturfoto.cz
  ENV - PROBLEMATIKA VZTAHŮ ORGANISMŮ A PROSTŘEDÍ
  Houby a jejich funkce v ekosystému - ENV

  UR
 • Základní pojmy (1.r.)
 • Ekosystém (2.r.)
 • Lišejníky
  - popíše stavbu těla lišejníků, zná základní typy stélek
  - objasní způsob výživy a rozmnožování lišejníků
  - vyjmenuje zástupce, jejich význam i rozšíření
  - vysvětlí význam lišejníků v ekosystému
  Stavba a funkce lišejníků
  - stavba a způsob výživy
  - rozmnožování
  - ekologický význam
  ENV - PROBLEMATIKA VZTAHŮ ORGANISMŮ A PROSTŘEDÍ
  Lišejníky jako bioindikátory kvality životního prostředí - ENV

  UR
 • Základní pojmy (1.r.)
 • Ovzduší (1.r.)
 • Ekosystém (2.r.)
 • Rostliny
  -prokáže znalost hlavních vědců, kteří se podíleli na objevu buňky
  -vlastními slovy vysvětlí buněčnou teorii
  -uvede základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou
  -definuje pojem rostlinné pletivo
  -popíše stavbu a vysvětlí funkci jednotlivých typů pletiv
  -porovná vegetativní a generativní rostlinné orgány a uvede příklad
  -objasní stavbu a funkci jednotlivých rostlinných orgánů a jejich vliv na funkci celé rostliny
  Morfologie a anatomie rostlin
  -stavba rostlinné buňky
  -rostlinná pletiva
  -vegetativní a generativní rostlinné orgány
  - vysvětlí pojem vodní režim a jeho princip
  - podrobné popíše příjem, vedení a výdej vody rostlinou
  - dokáže vysvětlit pojmy osmóza, difuze, apoplastická a symplastická cesta, xylém, floém, transpirační proud, asimilační proud, kořenový vztlak a transpirační sání
  - definuje makrobiogenní a mikrobiogenní prvky a uvede příklad
  - popíše funkci vybraných prvků v rostlině
  - vysvětlí a porovná autotrofní a heterotrofní způsob výživy
  - uvede konkrétní příklady heterotrofní výživy u rostlin (saprofyt, parazit atd.)
  - zhodnotí význam fotosyntézy a dýchání pro celou biosféru
  - porovná fotosyntézu a dýchání z hlediska jejich významu a funkce
  - popíše průběh fotosyntézy, a to jak primární, tak sekundární fáze
  - uvede chemickou rovnici fotosyntézy a dokáže ji interpretovat
  - popíše průběh dýchání, a to jak anaerobní, tak i aerobní fáze
  - vysvětlí výhody a nevýhody pohlavního a nepohlavního rozmnožování a uvede konkrétní příklady těchto způsobů rozmnožování u rostlin
  - definuje pojem hybridizace, klonování a uvede jejich výhody, nevýhody a využití v praxi
  - charakterizuje vývojové fáze rostlin a uvede rozdělení rostlin na základě délky jejich vývojového cyklu
  - uvede konkrétní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin
  - porovná pojmy ontogeneze a fylogeneze
  - klasifikuje pohyby rostlin, uvede příklad a porovná tyto pohyby s pohybovými schopnostmi zvířat
  - dokáže použít pojmy taxe, tropismus, nastie, hygroskopické a mrštivé pohyby a uvede příklad
  Fyziologie rostlin
  - vodní režim rostlin a minerální výživa
  - výživa rostlin (autotrofní a heterotrofní)
  - fotosyntéza a dýchání, rozmnožování
  - růst a vývoj rostlin
  - dráždivost a pohyby rostlin
  - popíše vznik a vývoj rostlin na Zemi v jednotlivých geologických obdobích
  - vysvětlí evoluci jednotlivých rostlinných skupin na základě prostředí, ve kterém žily
  - vlastními slovy vysvětlí vývoj klasifikace rostlin, uvede hlavní biology a díla, která se klasifikací rostlin zabývala
  - porovná umělé a fylogenetické systémy klasifikace rostlin
  - dokáže používat botanické názvosloví a zná hierarchii taxonomického systému
  - charakterizuje taxony rostlin z hlediska jejich stavby, výskytu, rozmnožování a uvede zástupce
  -pozná a zařadí do systému základní druhy rostlin vyskytující se v České republice
  Systém a evoluce rostlin
  - evoluce rostlin
  - taxonomický systém - vývojové vztahy jednotlivých skupin rostlin, základní taxony, jejich charakteristika a zástupci (řasy, výtrusné rostliny, semenné rostliny, nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny)
  Realizace: OPPA1: Práce s iPadem - poznávání zástupců řas, mechorostů a kapraďorostů a vytváření jejich nákresů do sešitu - např. na www.sinicearasy.cz, www.gsos.cz, www.web2.mendelu.cz

  Z
 • Země jako vesmírné těleso (1.r.)
 • Země jako geologické těleso (1.r.)
 • 2. ročník (biologie)
  Živočichové
  -vysvětlí základní rozdíly mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými živočichy vzhledem k vykonávání všech životních funkcí
  -vysvětlí základní teorie vzniku mnohobuněčnosti
  -charakterizuje jednotlivé typy tkání, orgánů a orgánových soustav
  Morfologie a anatomie živočichů
  -stavba jednobuněčných živočichů
  -vznik mnohobuněčnosti
  -typy tkání, stavba těla, orgánů a orgánových soustav u mnohobuněčných organismů
  -charakterizuje stavbu těla a způsob života jednotlivých skupin živočichů
  -vyjmenuje hlavní zástupce těchto skupin i jejich význam pro člověka a jejich vztahy s ostatními živočichy
  Systém a evoluce živočichů
  -vývojové vztahy jednotlivých skupin živočichů
  -Diblastica (houby, žahavci)
  -Triblastica (ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci, ostnokožci, polostrunatci, strunatci)
  -způsob života, rozmnožování, ontogeneze, evoluce orgánových soustav, onemocnění člověka způsobená jednobuněčnými a mnohobuněčnými živočichy nebo přenosem z nich
  Realizace: OPPA 2: Myšlenková mapa KORÝŠI. OPPA 2: Studijní text PLAZI – anatomie, rozmnožování, vývoj.
  ENV - ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Vývoj vztahů člověka a přírody - ENV

  UR
 • Základní pojmy (1.r.)
 • Současné ekologické problémy (1.r.)
 • Ekosystém (2.r.)
 • Vývoj a charakter vztahů člověka a prostředí (2.r.)
 • Proč chránit přírodu, úcta k přírodě (2.r.)
 • Současné ekologické problémy (2.r.)
 • - vysvětlí a popíše základní fyziologické procesy probíhající v těle živočichů Fyziologie živočichů
  - příjem, transport a výdej látek v těle živočichů
  - udržování tělesné teploty
  - nervové a hormonální řízení
  - pohyb
  Realizace: V průběhu celého roku budou v rámci jednotlivých taxonomických skupin popsány základní fyziologické jevy.
  3. ročník (biologie)
  Živočichové
  -charakterizuje stavbu těla a způsob života savců a ptáků
  -uvede taxonomický systém savců a ptáků, hlavní zástupce a jejich charakteristiky
  Systém a evoluce živočichů
  vývojové vztahy jednotlivých skupin živočichů
  Strunatci - savci, ptáci - způsob života, rozmnožování, ontogeneze, evoluce orgánových soustav, onemocnění člověka způsobená jednobuněčnými a mnohobuněčnými živočichy nebo přenosem z nich
  Realizace: OPPA 2: Spolupráce s občanským sdružením ORNITA.
  -vysvětlí rozdíl mezi vrozeným a získaným chováním a uvede příklad Etologie
  -vrozené a získané chování

  UR
 • Vývoj a charakter vztahů člověka a prostředí (2.r.)
 • Člověk
  -definuje a popíše různé typy živočišných tkání – epitely, pojiva, tkáň svalová a tkáň nervová
  -vysvětlí funkci kosterní soustavy
  -objasní změnu počtu kostí u dítěte a dospělého člověka
  -nakreslí a popíše vnitřní i vnější stavbu kostí a zná funkci jednotlivých částí
  -charakterizuje vývoj a růst kostí
  -uvede různé typy tvaru a spojení kostí, nakreslí a popíše stavbu kloubu
  -na obrázku lidské kostry identifikuje všechny hlavní kosti
  -podrobně popíše stavbu lebky, páteře a hrudního koše
  -porovná stavbu mužské a ženské kostry
  -vysvětlí příčiny a důsledky hlavních chorob (i úrazů) kosterní soustavy
  -vysvětlí funkci svalové soustavy a její součinnost s kosterní soustavou
  -zná přibližný počet kosterních svalů v těle člověka
  -dokáže podrobně popsat vnější i vnitřní stavbu svalu i jeho činnost přičemž používá odporné pojmy
  -chápe funkci, název a součinnost jednotlivých svalů i svalových skupin v těle člověka
  -dokáže určit hlavní zdroj energie pro práci svalů i hlavní odpadní produkt který vzniká, vysvětlí pojmy křeč a svalová horečka
  -podle obrázku pozná hlavní svaly lidského těla a uvede jejich funkci
  Opěrná a pohybová soustava
  - opěrná soustava
  - kostra lidského těla
  - pohybová soustava

  Ch
 • p-prvky a jejich sloučeniny (2.r.)
 • -objasní rozdíl mezi intracelulárními a extracelulárními tekutinami
  -vysvětlí pojem homeostáza
  -uvede přibližný objem krve u mužů a u žen a dokáže vysvětlit, proč jsou odlišné
  -vysvětlí hlavní funkce krve
  -objasní složení a funkci krevní plazmy
  -uvede základní vlastnosti červených krvinek a chápe význam hemoglobinu
  -uvede základní vlastnosti bílých krvinek, chápe jejich význam i rozdělení
  -charakterizuje krevní destičky a popíše srážecí reakci
  -vysvětlí význam a využití sedimentace
  -objasní význam i charakteristiky jednotlivých krevních skupin
  -umí pracovat se systémem ABO i s Rh faktorem
  -vysvětlí příčiny, příznaky i léčbu základních onemocnění krve
  -zhodnotí význam imunitního systému
  -vysvětlí rozdíl mezi specifickou a nespecifickou imunitou a mezi aktivní a pasivní imunizací
  -vysvětlí příčiny, příznaky i léčbu základních poruch imunitního systému
  Tělní tekutiny
  - tělní tekutiny jako vnitřní prostředí
  - krev
  - obranný imunitní systém

  VZ
 • První pomoc
 • Civilizační choroby
 • Stres
 • -popíše rozdíl mezi krevními cévami – tepny, žíly, vlásečnice
  -vysvětlí stavbu srdce s použitím termínů myokard, endokard, epikard, cípaté chlopně
  -popíše malý a velký tělní oběh, podrobně vysvětlí průběh krve v srdci
  -vysvětlí pojmy srdeční tlak, systola, diastola, tepová frekvence
  -popíše hlavní centra, která se podílejí na řízení srdeční činnosti
  -vysvětlí příčiny, příznaky i léčbu onemocnění cévní soustavy
  -objasní, co je mízní soustava a k čemu slouží
  -uvede složení mízy, její složení i vznik
  -charakterizuje základní složky mízní soustavy, jejich stavbu i význam
  -vysvětlí příčiny, příznaky i léčbu onemocnění mízní soustavy
  Oběhová soustava
  - cévní soustava
  - mízní soustava
  Realizace: OPPA 1: Práce s iPadem - aplikace Anatomy & Physiology, Visible Body OPPA 1: Pracovní list OBĚHOVÁ SOUSTAVA

  VZ
 • Zdravý životní styl, zdravá výživa
 • Civilizační choroby
 • Stres
 • Dýchací soustava
  -popíše funkci dýchací soustavy
  -rozliší dýchání vnější a vnitřní
  -uvede složení nadechovaného a vydechovaného vzduchu i způsob přenosu dýchacích plynů
  s využitím odborných pojmů popíše stavbu a činnost dýchací soustavy
  -vysvětlí příčiny, příznaky i léčbu základních onemocnění dýchací soustavy

  VZ
 • Zdravý životní styl, zdravá výživa
 • Trávicí soustava a metabolismus
  -uvede význam a funkci trávicí soustavy
  -s využitím odborných pojmů podrobně popíše stavbu a činnost trávicí soustavy
  -objasní metabolismus cukrů, tuků, bílkovin
  -charakterizuje žlázy připojené k trávicí soustavě – slinivka břišní, játra
  -vysvětlí příčiny, příznaky i léčbu základních onemocnění trávicí soustavy
  -objasní význam a uvede základní pravidla zdravé výživy a zdravého životního stylu

  VZ
 • Zdravý životní styl, zdravá výživa
 • Stres
 • -objasní význam a funkci vylučovací soustavy
  -s využitím odborných pojmů podrobně popíše stavbu a činnost vylučovací soustavy
  -vysvětlí pojmy filtrace, resorpce a dokáže popsat stavbu a funkci nefronu
  -objasní příčiny, příznaky i léčbu základních onemocnění vylučovací soustavy
  Vylučovací soustava

  VZ
 • Zdravý životní styl, zdravá výživa
 • -vysvětlí význam kůže a podrobně popíše její stavbu
  -objasní princip a význam udržování stálé teploty a termoregulace u člověka
  Kůže a tělesná teplota

  VZ
 • Zdravý životní styl, zdravá výživa
 • -objasní funkci nervové soustavy
  -nakreslí neuron, popíše funkci jeho základních částí a vysvětlí princip spojení neuronů
  -rozdělí neurony z hlediska jejich funkcí a popíše reflexní oblouk
  -uvede rozdíl mezi CNS, ganglii a periferními nervy
  -popíše a nakreslí princip šíření nervového vzruchu
  -podrobně popíše stavbu a funkci CNS
  -vysvětlí funkci periferních nervů a popíše rozdíl mezi řízením kosterního svalstva a řízením činnosti vnitřních orgánů
  -objasní příčiny, příznaky i léčbu základních onemocnění nervové soustavy
  Nervová soustava

  VZ
 • Stres
 • -objasní funkci a význam soustavy žláz s vnitřní sekrecí
  -porovná hormony vznikající v jednotlivých částech těla z hlediska jejich funkce a uvede základní onemocnění vznikající z jejich nedostatku/přebytku
  Soustava žláz s vnitřní sekrecí

  VZ
 • Reprodukční zdraví
 • Smyslové orgány
  -vysvětlí význam a funkci smyslových ústrojí
  -rozdělí jednotlivé typy receptorů podle jejich funkce a charakterizuje je
  -podrobně popíše a vysvětlí funkci zrakového orgánu, sluchového orgánu a vestibulárního ústrojí
  -objasní příčiny, příznaky i léčbu základních onemocnění smyslových ústrojí

  VZ
 • Zdravý životní styl, zdravá výživa
 • -vysvětlí základní pojmy a souvislosti mezi mitózou, meiózou, haploidní a diploidní buňkou
  -popíše a objasní funkci jednotlivých částí pohlavní soustavy muže
  -nakreslí a popíše spermii
  -popíše a objasní funkci jednotlivých částí pohlavní soustavy ženy
  -nakreslí a popíše vajíčko
  -vlastními slovy vysvětlí menstruační a ovulační cyklus
  -charakterizuje jednotlivé fáze ontogeneze
  -objasní základní formy kontracepce i prevence proti pohlavně přenosným chorobám
  -vysvětlí problematiku týkající se asistované reprodukce
  -vysvětlí příčiny, příznaky i léčbu základních pohlavně přenosných onemocnění i onemocnění pohlavní soustavy
  Rozmnožování
  -pohlavní soustava muže a ženy
  -kontracepce
  -pohlavně přenosné choroby a prevence
  -reprodukční zdraví a asistovaná reprodukce
  -hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství

  VZ
 • Hygiena pohlavního styku, v těhotenství
 • Reprodukční zdraví
 • - dokáže poskytnout první pomoc První pomoc

  Realizace: V průběhu výuky biologie člověka, bude u jednotlivých onemocnění, úrazů apod. objasněna metoda laické první pomoci.

  VZ
 • První pomoc

 • Tv
 • První pomoc I. (1.r.)
 • - objasní příčiny, příznaky, prevenci i léčbu základních civilizačních chorob Civilizační choroby

  Realizace: V průběhu výuky biologie člověka, bude u jednotlivých soustav uváděn i příklad různých civilizačních chorob - jejich příznaků, příčin vzniku i prevence. Např. choroby pohybového aparátu, poruchy příjmu potravy, důsledky stresu atd.

  VZ
 • Civilizační choroby
 • Genetika
  -stručně popíše historii genetiky, hlavní vědce, jejich objevy a zhodnotí význam těchto objevů
  -objasní stavbu nukleových kyselin
  -charakterizuje RNA, její stavbu, význam, jednotlivé typy
  -charakterizuje DNA, její stavbu, význam a uvede rozdíly mezi prokaryotickou a eukaryotickou DNA
  -dokáže vysvětlit pojem gen a uvede význam pojmu alela, lokus atd.
  -uvede jednotlivé typy genů
  -vysvětlí pojem genetický kód a objasní jeho principy
  -podrobně popíše mechanismus replikace, transkripce a translace
  Molekulární a buněčné základy dědičnosti

  Ch
 • Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku (3.r.)
 • Biomakromolekulární látky (3.r.)
 • -objasní pojmy dědičnost a proměnlivost
  -charakterizuje chromozom a popíše jeho stavbu a význam
  -vlastními slovy vysvětlí pojem karyotyp, uvede rozdíl mezi autozómy a heterochromozomy
  -porovná jednotlivé typy dělení jádra i dělení buňky
  -v rámci alelové analýzy dokáže pracovat s pojmy gen, alela dominantní a recesivní, úplná dominance, neúplná dominance a kodominance, monohybrid a dihybrid, genotypový a fenotypový štěpný poměr, kvantitativní a kvalitativní znaky
  -rozlišuje základní označení jako je generace P, generace F1, F2 atd.
  -vysvětlí Mendlovy zákony, jejich význam i využití a vyřeší základní genetické příklady
  -charakterizuje pohlavní chromozomy a uvede základní typy určení pohlaví
  -uvede základní abnormality v sestavě pohlavních chromozómů
  -rozliší základní autozomální a heterochromozomální typy dědičnosti
  Dědičnost a proměnlivost
  -uvede základní informace o lidském geonomu a o jeho mapování
  -uvede základní onemocnění člověka související s genetickými změnami
  Genetika člověka
  -vysvětlí pojem populace a rozliší autogamickou a panmiktickou populaci
  -uvede základní mechanismy narušující rovnováhu v populaci
  Genetika populací
  © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí